Forum

Najciekawsze historie świata

REGULAMINY
18 kwietnia 2013

Regulamin wydania cyfrowego FORUM

FORUM
Tygodnik FORUM Tygodnik FORUM

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Wydawcą wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM jest POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej POLITYKA), z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6, wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944.

2. Wydanie cyfrowe dwutygodnika FORUM jest elektroniczną bazą danych spełniającą cechy utworu, udostępnianą użytkownikom, jako usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 Poz. 1204 z 2002 r.) na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Na usługę wydanie cyfrowe dwutygodnika FORUM składa się:
- Dostęp do bieżącego wydania „FORUM” przez aplikację www,
- Dostęp do bieżącego wydania „FORUM” poprzez strony artykułowe na portalu www.forumdwutygodnik.pl,
- Możliwość pobrania bieżącego wydania „FORUM” w formacie .pdf (e-wydanie),
- Możliwość pobrania bieżącego wydania „FORUM” w formacie .epub (na czytniki e-reader)
- Możliwość pobrania bieżącego wydania „FORUM” w formacie .mobi (na czytnik Kindle)

4. Zamówienia usługi wydanie cyfrowe dwutygodnika FORUM są przyjmowane przez stronę www.forumdwutygodnik.pl

5. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających zdolność do czynności prawnych.

6. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników serwisu www.forumdwutygodnik.pl.

7. Przekazanie przez użytkownika loginu i hasła do usługi innym osobom jest zabronione.

8. Usługa obejmuje możliwość korzystania przez jednego użytkownika (osoby fizycznej) z wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM we wszystkich formach opisanych w ust. 3 w zakresie opisanym w pkt. VII Regulaminu.

9. Usługa jest dostępna dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych tylko na podstawie odrębnej Umowy zawartej z POLITYKĄ.

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI

1. Korzystanie z usługi wydanie cyfrowe dwutygodnika FORUM wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:
- połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), offline można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików .pdf, .epub, .mobi i
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera: IE7+, FF3+, Chrome 8+, Safari 9+, Opera 8+, i
- oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: .pdf, .epub, .mobi lub
- dostęp do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android (2.2., 2.3.) oraz iOS.

2. POLITYKA nie gwarantuje, że usługa będzie dostępna przy korzystaniu ze środków technicznych zawierających wyższe wersje systemów operacyjnych niż opisane w ust.1, dołoży jednak starań, aby aktualizować dostępność usługi w możliwe najkrótszym czasie.

III. CENNIK

- 1,00 PLN - 21 dni - Prenumerata na okres próbny w pierwszej umowie zawartej z użytkownikiem na czas nieoznaczony
- 8,99 PLN - 1 miesiąc - Prenumerata na czas nieoznaczony;
- 8,99 PLN - 1 miesiąc - Prenumerata na czas oznaczony 1 miesiąc;
- 26,00 PLN - 1 kwartał - Prenumerata na czas oznaczony 1 kwartał;
- 50,00 PLN - ½ roku - Prenumerata na czas oznaczony pół roku;
- 98,00 PLN - 1 rok - Prenumerata na czas oznaczony 1 rok.

1. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Na wniosek użytkownika POLITYKA wystawia fakturę VAT.

3. POLITYKA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w prenumeracie na czas nieoznaczony w trakcie trwania umowy, o czym zawiadomi użytkownika z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji przez użytkownika zmiany ceny usługi użytkownik jest upoważniony do rozwiązania umowy.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.forumdwutygodnik.pl i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez POLITYKĘ.

2. Zamówienie usługi na czas nieoznaczony jest możliwe dla użytkowników posiadających konta w serwisie PayPal – www.paypal.com, którego administratorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

3. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów POLITYKI. Dane są chronione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Osobom, których dane dotyczą, przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO. Polityka Prywatności POLITYKI dostępna jest na http://www.polityka.pl/opolityce/1508310,1.read

4. POLITYKA nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

5. POLITYKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, POLITYKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

V. SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1. Zapłatę za usługi użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się:
- Dla systemu PayU pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda
- Dla systemu PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl/

2. W przypadku zamówienia prenumeraty wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM na czas nieoznaczony, płatności za usługę dokonywane są przez system PayPal, na warunkach określonych przez administratora tego systemu- PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”), 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Opłata w wysokości określonej w cenniku jest pobierana z konta użytkownika raz w miesiącu.

3. W przypadku zamówienia wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM na czas oznaczony, płatności za usługę dokonywane są przez system PayU.pl na warunkach określonych przez administratora tego systemu - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY PRENUMERATY POLITYKI CYFROWEJ

1. Rozwiązanie umowy na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.

2. Umowa zawarta na czas oznaczony nie ulega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy prenumeraty na czas nieoznaczony w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez anulowanie prenumeraty na koncie użytkownika w serwisie www.forumdwutygodnik.pl lub nieopłacenie usługi w systemie PayPal.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez użytkownika, POLITYKA świadczy usługę prenumeraty wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM do końca okresu, za jaki użytkownik wniósł opłatę.

5. POLITYKA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy i anulowania usługi prenumeraty wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM w sytuacji, gdy użytkownik w sposób rażący naruszy postanowienia umowy, w tym w szczególności warunki licencji opisanej w Rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z POLITYKI CYFROWEJ. PRAWA AUTORSKIE WYDAWCY. ZAKRES UDZIELONEJ LICENCJI.

1. Wszelkie utwory składające się na zawartość wydania cyfrowego dwutygodnika FORUM podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631) ( dalej Pr. Aut.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

2. Elektroniczne wydania dwtygodnika „FORUM”, jego wydawnictwa specjalne oraz archiwum są elektronicznymi bazami danych spełniającymi cechy utworów. Z uwagi na treść art. 23 Pr. Aut. wyżej wymienione bazy nie podlegają korzystaniu w ramach dozwolonego użytku prywatnego za wyjątkiem własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

3. POLITYKA w ramach wykupionej prenumeraty udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z elektronicznych wydań „FORUM” w zakresie zwielokrotnienia na komputerze lub urządzeniu mobilnym i bezterminowego przechowywania, jednakże (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4), bez prawa do rozpowszechnia oraz dalszego udostępniania innym osobom, w tym w szczególności bez możliwości przekazywania hasła i loginu do usługi.

4. Ponadto użytkownik może korzystać z utworów składających na zawartość elektronicznego wydania „FORUM” poprzez używanie narzędzi, które POLITYKA umieszcza na stronach www.forumdwutygodnik.pl w celu stosowania odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, NK).

5. Każde inne wykorzystanie utworów bez pisemnej zgody POLITYKI lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania (zwielokrotniania), dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w wydaniu cyfrowym dwutygodnika FORUM artykułów na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z utworów będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

6. POLITYKA informuje, że zawartość baz może być dodatkowo zabezpieczona za pomocą elektronicznych oznaczeń copyrigtowych, które nie są widoczne dla użytkownika, w tym w szczególności w technologii watermarking.

7. Informacje na temat licencji na korzystanie z konkretnych chronionych prawem materiałów, udostępnianych w wydaniu cyfrowym dwutygodnika FORUM, można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: m.domagala@polityka.pl.

VIII. REKLAMACJA USŁUGI

1. POLITYKA dokłada wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania usługi.

2. POLITYKA zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami technicznymi, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania usługi.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące usług winny być zgłaszane na adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez POLITYKĘ w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail uznaje się za właściwy do dokonywania wszelkich kontaktów, powiadomień i innych czynności związanych z wykonywaniem usług określonych niniejszym Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.forumdwutygodnik.pl tj. od dnia 18 kwietnia 2013 r.

5. POLITYKA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformuje użytkowników pocztą elektroniczną na podany adres e-mail oraz na stronie www.forumdwutygodnik.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że użytkownik na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie nowych postanowień.

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć